World's Largest Sheet Music Selection

19845674
19845674
19845674

Pianomusts

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/pianomusts-sheet-music/19845674?aff_id=50330

Collection. Published by Musikk-Husets Forlag (H2.MH3131).

Item Number: H2.MH3131

En samling pianoverker av norske samtidskomponister.
CD tilgjengelig.

FRA FORORDET:

Studier av eksisterende laereverk i klaver avdekker at samtidsmusikkenskar ikke er tilfredsstillende. Med unntak av noen meget fa hefter,ivaretar de fleste laereverk som finnes pa markedet i liten gradsamtidsmusikken. Det er langt mellom stykker som inneholder andrekvaliteter enn de den romantiske klavertradisjonen star for.

EPTA-Norge onsket a bidra til at klaverelever pa mellom-trinnetskulle fa noen helt nye stykker a spille! Norsk kulturrad bidro til avirkeliggjore ideen. 10 norske komponister takket ja til oppgaven, ogher er resultatet.

God spillelyst!

"Med vennlig hilsen
Einar Steen-Nokleberg og Tori Stodle
EPTA-Norge"

Komponistene og deres uttalelse om stykkene i heftet:

RAG-SONATA - Maja Solveig Kjelstrup Ratkje
Dette lille stykket folger form som en sonate, med klare hoved- ogside-tema. Temaene horer sammen, og maten de er utledet pa folgerklassiske prinsipper som omvending og variasjon. Pa overflaten er deten tydelig inspirasjon fra ragtime-musikk, derfor ogsa tittelen 'Rag-sonata'.

MOMENTS - Ketil Vea
Satsen er en slags assosiasjon til klaverets uttrykkstradisjoner -"memories" om instrumentets idiomatiske muligheter slik jeg har bruktdem, men uten a "pedagogisere", bortsett fra at jeg bevisst har unngatttekniske vanskeligheter, likevel slik at satsen kunne gis en bredklanglig utpensling. Hele verket bygger pa motivene i de to forstetakter. Satsens "emosjonelle foringer" vil jeg ikke si noe naermere om,de er ikke avgjorende for interpretasjonen.

INVENSJON OG KORAL - Eyvind Solas
Invensjon og Koral er karakterstykker. Bade fortid og natid ertilstede i denne musikken, men den handler mer om uttrykk enn om stilog teknikk. Hva slags uttrykk? Det er opp til den enkelte utover afinne ut av. For her ligger utfordringen!

ANDANTE CANTABILE - Trygve Madsen
Dette stykket er bare en ovelse i finger-legato-spill, en sterkt forsomt og snart glemt ovelse

KONTINUUM - Bjorn Kruse
Kontinuum betyr en organisk sammenheng, eller en utvikling fra noetil noe annet hvor overgangen er gradvis glidende. I dette stykketville jeg prove en spilleteknikk som handler nettopp om dette, a bindetonene sammen enkeltvis i en slags flytende strom, stadig pa vei motnoe annet.

SPILL - Magne Hegdal
"Spill" er en kombinasjon av spontane ideer og streng struktur. Dettilfeldige kommer til uttrykk i musikkens stadige tilbakevending tiltidligere situasjoner ("steder vi har vaert for"). Det er som a leteetter vegen i en labyrint; eller som i et spill der terningen forlangerat en ma ga tilbake til et tidligere punkt i forlopet. Jeg synesmusikken har et litt uvirkelig preg - kanskje som et spill itussmorke... Spilleanvisningene i parentes er ment som forslag ellersom paminnelser.

4 MINIATYRER - Eivind Buene
Musikken i "4 Miniatyrer" foreligger i to versjoner: Som her, ifire enkeltsatser, og som Studie no. 3, hvor materialet i de fireminiatyrene utfolder seg mer eller mindre simultant. I '4 Miniatyrer' blir de musikalske problemstillingene utforsket med tydeligeavgrensninger. Miniatyr no. 1, 2 og 4 byr pa noen rytmiskeutfordringer, mens no. 3 har en enkel, gjennomsiktig struktur, ogdermed ogsa andre utfordringer for pianisten. I den forste satsenforflytter en akkord seg i paralleller i en ustabil og springenderytmikk, samtidig som den vokser fra to - til firklang. Enkelte lengretoner blir liggende i bakgrunnen som en kontrast. Andre sats spiller pakontrasten mellom en ensom melodi i ytterregisteret og brutale, korteanslag i midtregisteret. Her er ogsa store sprang et tema. Tredje satser en liten koral, hvor forholdet mellom melodi og harmoni folger helttradisjonelle monstre. I den fjerde satsen smyger en rytmisk ustabilmelodi seg rundt en jevn, hard puls med gjentatte toner.

DYRISK STYKKER - Wolfgang Plagge
I tillegg til a vaere musikalske og humoristiske utfordringer erstykkene rent pedagogisk sett ogsa tenkt a forberede elevene pasamspill- og kammermusikk-situasjoner. Elevene blir utfordret til aflytte sine egne grenser ved at de far oppgaver som krever andre formerfor informasjonsopptak. Elevenes fysiske sa vel som mentaleaksjonsradius utvides.

VENT! - Synne Skouen
Hva er dette lille stykket? En smakranglete dialog? Et forsok pa astanse noe eller noen i flukten? En beskrivelse av ulike temperamenter?- Eller kanskje bare en ovelse i a frasere, og lytte mellomnotelinjene?

INTERMEZZO - Terje Bjorklund
I "Intermezzo" forenes tre korte motiver av tre komponister fra1900-tallets klaver-litteratur (minst to av disse burde vaere velkjentefor pianister). jeg har lenge folt at disse tre motivene horer sammen,og med denne bestillingen fikk jeg anledning til a forene dem.Intermezzo ("mellomspill") beskriver vandringen fra det ene motivet ogtil det neste. Musikken kan godt spilles som om den var improvisert.

Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.